Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec

Vladimira Nazora 34, Čakovec

OIB: 41461807258

Telefon: 040/314-900

E-adresa: gimnazija-cakovec@ck.t-com-hr

Mrežne stranice Škole: https://gimnazija-cakovec.hr/

 

Ovom Politikom privatnosti Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec ispitanicima pruža informacije o svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka, podatke o službeniku za zaštitu osobnih podataka, legitimnim interesima Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec kao voditelja obrade ili treće strane, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka,  činjenicu je li Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec kao voditelj obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, prikladne ili druge odgovarajuće mjere zaštite i sigurnost osobnih podataka, razdoblje pohrane odnosno kriterije kojima se utvrđuje to razdoblje te prava ispitanika.

 

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 

Ime i prezime: Diana Lesar

E-adresa: diana.lesar@skole.hr

Telefon: 040/314-901

 

 

 SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

 

 1. Obrada osobnih podataka na temelju pravnih obveza Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec kao voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke c) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba)

Većina osobnih podataka koje obrađuje Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec temelji se na zakonskoj obvezi.

Obrađujemo osobne podatke učenika i njihovih roditelja odnosno skrbnika, zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, članova Školskog odbora, članova Vijeća roditelja i drugih tijela Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec i drugih  osoba s kojima školska ustanova surađuje ili koji borave u prostorijama Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec odnosno koji se na drugi način smatraju ispitanicima u smislu Opće uredbe.

Obrada osobnih podataka učenika i njihovih roditelja odnosno skrbnika temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i drugim propisima koje je Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec obvezna primjenjivati.

Obrada osobnih podataka zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnih odnosa temelji se na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o radu, Pravilniku o zapošljavanju Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, Pravilniku o radu Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec te drugim propisima koje Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec primjenjuje.

Obrada osobnih podataka članova Školskog odbora, članova Vijeća roditelja i članova drugih tijela Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec temelji se na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugih propisa.

Obrada osobnih podataka drugih osoba s kojima Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec surađuje odnosno koji borave u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec temelji se na propisu odnosno pravnoj osnovi temeljem koje se obavlja suradnja odnosno potreba prikupljanja i obrade podataka temeljem propisa odnosno pravne osnove boravka osobe u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec.

 1. Obradaosobnih podataka na temelju privole odnosno suglasnosti ispitanika u smislu članka 6. stavak 1. točke a) Opće uredbe

U svim slučajevima kada ne postoji druga pravna osnova za obradu osobnih podataka od ispitanika se traži privola odnosno suglasnost za obradu osobnih podataka. Privola odnosno suglasnost može biti za jedan slučaj ili za određeno vremensko razdoblje koje je konkretno navedeno. Danu privolu odnosno suglasnost ispitanik može u svakom trenutku opozvati.

 1. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora u smislu članka 6. stavak. 1. točke b) Opće uredbe

Osobni podaci obrađuju se vezano uz primjenu, sklapanje i izvršavanje ugovora te obveze koje iz njih proizlaze. Ugovori se sklapaju u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, Zakonu o obveznim odnosima ili drugim propisima.                                                 

 1. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obradeu smislu članka 6. stavak 1. točke e) Opće uredbe

U ovom slučaju obrada osobnih podataka provodi  se kada je takva obrada nužna za izvršavanje javnih ovlasti ili obveza koje  se provode u javnom interesu.

 1. Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec u smislu članka 6. stavak 1. točke f) Opće uredbe

Sustav videonazdora

 

Svrha obrade: sigurnost učenika i svih osoba koje borave u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec i zaštita školske imovine.

 

Sustavom videonadzora obuhvaćeni su: ulazi, unutarnji prostor, parkiralište automobila i bicikala.

 

Sustavom videonadzora nisu obuhvaćene učionice, zbornica, uprava i drugi radni prostori i sanitarni prostori.

 

Prije ulaska u perimetar snimanja istaknuta je obavijest da je objekt pod videonadzorom s podacima o voditelju obrade, svrsi obrade i kontakt putem kojeg ispitanici mogu ostvariti svoja prava.

Snimke videonazdora dostavljaju se na zahtjev nadležnih tijela (policija, sud i sl.) temeljem posebnih propisa ako je to potrebno za provođenje postupka.

Čuvanje snimke videonadzora je najdulje šest mjeseci , iznimno dulje ako su potrebne kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

 

Službena internetska stranica Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec.  

 

Na službenoj internetskoj stranici Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec https://gimnazija-cakovec.hr/ koriste se tzv. “kolačići” (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

„Kolačići“  nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Na našoj stranici koriste se samo tehnički kolačići (obavezni kolačić) koji se ne mogu isključiti i koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.

 

 PRAVA ISPITANIKA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

1.                 Pravo na pristup osobnim podacima i informacijama
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo i možetem zatražiti informacije o pravnom temelju i svrsi obrade, o vrsti odnosno kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo. Imate pravo na uvid u svoje osobne podatke, pravo na podatke o primateljima ili kategorijama primatelja i predviđenom razdoblju pohrane osobnih podataka. Pravo na pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom ili ako se takvim ograničenjem poštuju temeljna prava i slobode drugih.
2.                 Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak osobnih podataka ako nisu točni, potpuni ili ažurni. Za ispravak osobnih podataka potrebno je podnijeti pisani zahtjev  u kojemu trebate navesti što nije valjano i dostaviti potrebne dokaze odnosno dokumentaciju.

3.                 Pravo na brisanje, osim za iznimke vezane prema čl. 17., st. 3. Opće uredbe

Pravo na brisanje možete ostvariti u sljedećim slučajevima:

 • ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja ili obrade
 • ako je povučena privola odnosno suglasnost, a ne postoji druga pravna osnova
 • ako je uložen prigovor na obradu prema čl. 21., st. 1. Opće uredbe
 • ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
 • ako se osobni podaci moraju brisati zbog pravne obveze prava Unije ili nacionalnog zakonodavstva
 • ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz čl. 8., st. 1. Opće uredbe

 

Iznimke prema čl. 17., st. 3. Opće uredbe

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu kojem podliježe Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec kao voditelj obrade ili za izvršavanje poslova od javnog interesa ili izvršavanju službene ovlasti Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec  kao voditelja obrade;
 • u svrhu arhiviranja u javnom interesu, znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s čl. 89., st. 1. Opće uredbe
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

4.                 Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo na ograničenje obrade ako:

 

 • ako osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se Gimmaziji Josipa Slavenskog Čakovec kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se brisanju
 • ako Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec kao voditelj obrade više ne treba Vaše osobne podatke, a tražili ste ih radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

 

 • ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe
5.                 Pravo na prigovor
Pravo na prigovor možete podnijeti ako obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izvršavanja poslova od javnog interesa, pri izvršavanju službenih ovlasti ili ako se prilikom obrade pozivamo na naše legitimne interese.

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici: https://gimnazija-cakovec.hr/

 

DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

 

U skladu s propisanim zakonskim obvezama Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec obvezna je proslijediti osobne podatke drugim pravnim osobama (primateljima) kao npr. Ministarstvu znanosti i obrazovanja, osnivaču, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi te drugoj školskoj ustanovi temeljem njihovog zahtjeva, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i sl.

 

U skladu s potrebama provedbe posebnih propisa te u vezi potrebe provedbe određenog postupka (sudskog, upravnog, porezno ) prema potrebi i na traženje nadležnih tijela (policija, sud i sl.) biti će omogućen uvid u dokumente i akte te videozapise ako je to nužno za provođenje istrage  i postupka temeljem posebnih propisa.

 

U određenim slučajevima i pravnoj obvezi koja proizlazi iz nacionalnih propisa ili propisa Europske unije imamo obvezu proslijediti određene osobne podatake, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih.

 

Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec može osobne podatke proslijediti pružateljima usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklapaju se ugovori u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti bez naloga odnosno odobrenja Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec obrađivati proslijeđene osobne podatke niti ih dostavljati trećim stranama.

 

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

 

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec i članovi tijela upravljanja te stručnih i drugih tijela Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Ravnateljica i svi zaposlenici obvezni su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti ravnateljice odnosno nakon prestanka radnog odnosa.

 

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Sve osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobne podatke ne koristimo niti obrađujemo, a oni ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih u skladu s propisima o čuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

Za sva pitanja vezana uz obradu osobnih podataka možete nam se obratiti putem naše internetske stranice na sljedećoj poveznici: https://gimnazija-cakovec.hr/

 

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

 

Politiku privatnosti redovito ažuriramo te mijenjamo u slučaju potrebe promjene sadržaja.

O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.